SÅ HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Eslövs Moderata Partiförening har ingen egen hantering av medlemsuppgifter utan får utdrag från nedan nämnda centrala register för lokal medlemshantering och utskick.

Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen 802001-5452, Box 2080, 103 12 Stockholm är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter om dig själv som du lämnar till Moderata Samlingspartiets Riksorganisation.

Moderata Samlingspartiets behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra Moderata Samlingspartiets åtaganden gentemot dig av beställda tjänster och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Uppgifterna används också för att förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling till Moderata Samlingspartiets samarbetspartners eller delorganisationer, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna tillhandahålla begärd tjänst eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Utöver de uppgifter som en medlem lämnat till Moderata Samlingspartiet inhämtar Moderata Samlingspartiet information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från InfoTorg AB.

Moderata Samlingspartiet har rätt att behandla relevanta personuppgifter för att kunna fullfölja de åtaganden vi har mot medlemmar i relation till partiets stadgar utan särskilt samtycke.

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, var sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, utlämnande genom översändande, spridning, eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, radering eller avidentifiering.

Medlem har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt ansöka om information över sina personuppgifter vi har registrerade. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan medlem begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till support(at)moderat.se eller Attn: Medlemsadministrationen, Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen, Box 2080, 103 12 Stockholm .

Vill du ha ytterligare information om Moderata Samlingspartiets behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt personuppgiftsombud, Anders Gerby, anders.gerby(at)moderat.se, tel 08-676 80 00.


Facebook Like: