Valplattform för EslövsModeraterna 2018

Samarbete

De senaste två mandatperioderna har vi ingått i den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Det har bland annat inneburit ett ökat fokus på tillväxt och utveckling i positiv riktning. Vi har även uppnått positiva resultat inom skolan där ett ökat kunskapsfokus givit frukt. Hur ett framtida majoritetssamarbete kommer att se ut är till mycket stor del beroende av valresultatet 2018.

En stabil handlingskraftig majoritet är det bästa för kommunen, gärna i en borgerlig Allians.

Utbildning och skola

I skolan läggs grunden för hela vår framtid.

Det är därför av största vikt att alla barn ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar lära sig grundläggande kunskaper som att läsa, skriva och räkna redan på lågstadiet. En läsgaranti ska finnas innebärande att alla barn skall kunna läsa när de lämnar årskurs två. Det är också nödvändigt att alla elever når behörighet för vidare studier. Moderaterna vill därför införa skolplikt till 18 år för dem som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Moderna hjälpmedel som datorer, surf- eller läsplattor skall finnas i skolan.

Vi vill erbjuda sommarskola inom ramen för feriearbete i åk 7-9.

Det är även viktigt att alla gymnasieungdomar har möjlighet att ta sig till vår gymnasieskola med direkttransport.

Ordning och reda i klassrummen är av stor vikt och vi ser gärna nolltolerans mot mobiler i klassrummen samt satsning på undervisning med god lärartäthet och klasstorlekar som inte är för stora.

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen i kommunen är viktiga verksamheter för arbetskraftsförsörjningen och skall drivas i ett bra samarbete med näringslivet.

Trygghet för de äldre

Varje människa är unik och har därmed varierande förutsättningar och behov. Servicen måste utformas efter den enskildes önskemål. Genom att LOV, lagen om valfrihet, införts kan den enskilde själv välja utförare inom hemtjänsten. Denna möjlighet vill vi slå vakt om och utöka inom exempelvis hemsjukvård och särskilda boenden. Olika boende skall ges möjlighet att profilera sig.

 Vi har överlag god kvalitet på våra bostäder för äldre. I samband med att det byggs nya bostäder vill vi se nya former av boende, trygghetsboende, med gemensamhetsutrymme och fast personal som värd eller värdinna.

Moderaterna vill göra det möjligt för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet av platser ökar.

Våra äldre måste ges möjlighet att leva sina sista år tillsammans med den man levt större delen av sitt liv med om de så önskar.

Vi skall ge personalen inom äldreomsorgen kunskap och möjlighet att utveckla måltidsupplevelsen på våra äldreboenden.

Genom att tillvarata ny teknik utvecklas digitaliseringen inom äldreomsorgen och vi kan bidra till att öka äldres oberoende.

Vi lyssnar

Dialog är ett viktigt arbetsredskap inför allt beslutsfattande. De förtroendevalda är allmänhetens företrädare. Genom att moderaterna i Eslöv består av många personer med olika bakgrund får vi goda idéer, tankar och uppslag förmedlade via vanliga vardagliga samtal. Våra ledande personer är synliga inte bara i debatterna utan också i hela vår kommun.

För oss är samtal och medborgarkontakter viktiga inte bara under valår. Moderaterna är aktiva genom öppna gruppmöten, torgmöten och andra träffar. Vi vill möta våra väljare där de verkar och är engagerade. Det innebär att vi är beredda till dialog om frågor som berör och som inte nödvändigtvis måste upplevas som politiska. Vi är intresserade, engagerade, lyhörda och respekterade!

God hushållning

Politiker förvaltar skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att visa återhållsamhet. Vi moderater är försiktiga och sparsamma med andras pengar. På så sätt kan vi trygga ekonomin i den gemensamma välfärden. Vårt uppdrag är att se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till och att de sker med effektivitet. Det innebär inte att all service måste skötas i egen regi. Vissa delar kan och bör upphandlas i konkurrens.

 Vi ska genomföra en samordning av kommunens fastighetsförvaltning innefattande såväl kommunens som helägda bolags fastigheter i syfte att öka effektiviteten i vår förvaltning. Vi ska därmed säkerställa att öka andelen medel som går till verksamhet i byggnaderna än till att sköta om dem.

Arbete och entreprenörskap

Arbete och sysselsättning är viktiga frågor för oss. Den som kan arbeta ska kunna få ett arbete och försörja sig på det. Det innebär att den som vill arbeta heltid ska kunna erbjudas det.

Eslöv skall präglas av ett levande näringsliv. Vårt geografiska läge kombinerat med tradition av mycket småföretagande ger stora möjligheter. Vi skall stödja och uppmuntra entreprenörskap och nyföretagande i kommunen.

Eslövs kommun skall vara en bra arbetsgivare som möjliggör för sin personal att kunna försörja sig på sin lön. Vi ska fortsätta erbjuda heltidstjänster till den som så önskar. Vi skall ha ett bra samarbete med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att fler snabbare ska finna en meningsfull sysselsättning för att försörja sig. Vi moderater ser dock helst att Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Natur och miljö

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som nu lever och vistas i Eslöv utan också för kommande generationer. Att vi på många sätt har en bra miljö idag är ingen garanti för att det kommer att fortsätta att vara så i framtiden om vi inte aktivt agerar för en hållbar utveckling.

Eslövs kommun ligger mitt på gränsen mellan den allra bästa åkermarken och den som är något sämre. Det är inte hållbart att fortsätta rulla ut villamattor på den bästa jorden. Vi kommer att behöva den för livsmedels och energiproduktion i framtiden. Det är möjligt att förtäta i tätorterna utan att ianspråkta alla mötesplatser och parker.

Vi vill fortsätta uppmuntra ny effektiv och energisnål teknik i samband med byggande. Ett eller flera parkeringshus ska byggas i centrum. Bilägaren betalar för sin centrala parkering genom den avgift som nyligen införts. Avgiften syftar främst till att styra parkeringen så rätt bil hamnar på rätt plats.

En fortsatt utveckling av miljövänlig energiproduktion kombinerat med energisparåtgärder är nödvändig för en utveckling mot ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Kommunens egna fordon skall så långt som möjligt köras på miljövänliga bränsleslag som biogas, rapsdiesel och el. Eslövs kommun ska vara helt fossilbränslefri 2020!

Det skall vara enkelt för den enskilde att bli mer miljövänlig. Förenklad bygglovshantering för solceller är ett exempel på en bra åtgärd som införts i Eslövs kommun.

Vi bör kunna ge större byggrätt för miljöhus eftersom mer isolering ger större hus om man inte ska tvingas minska boytan inomhus.

Eslövs allmänning och Abullahagen är exempel på oaser som måste säkras åt eftervärlden.

Kultur och fritid

Moderaterna vill stimulera och uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt fysiskt liv. Det finns många duktiga föreningar i kommunen. Dessa skall ges möjlighet att erbjuda ungdomar en meningsfull och berikande fritid. Vi ska samarbeta med föreningar för att bedriva nattvandrarverksamhet i kommunen.

Våra duktiga elitsatsande klubbar skall ges goda förutsättningar att fortsätta bedriva sina framgångsrika verksamheter.

Många av kommunens föreningar ska ha möjlighet att få bidrag för att själva sköta ”sina” anläggningar.

Det finns ett särskilt politiskt ansvar att tillse att den skattefinansierade kulturen bidrar till integration och jämställdhet. En kulturgaranti för äldre liksom nya generationsmötesplatser bidrar till det.

Kulturskolan ger en bra grund för många barn och ungdomar som vill få möjlighet att utöva olika kulturaktiviteter. Det är viktigt att utbudet är anpassat till efterfrågan både innehållsmässigt och storleksmässigt.

Kulturskolan flyttar till den så kallade spritfabrikstomten vilken därmed kommer att utvecklas positivt framöver. Här kan man skapa nya kulturmötesplatser även för äldre.

Eslövsmoderaterna ser gärna att en konsthall etableras i Eslövs kommun.

En trygg och säker kommun

Många känner sig alltmer otrygga. Brottsligheten gör sig ständigt påmind. Vi skall fortsätta att samarbeta med näringsliv och allmänhet för att skydda våra gemensamma egendomar bland annat med värmekameror och annan teknik. Moderaterna anser att polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Vi skall fortsätta ha god kontakt och nära samarbete med polisen i Eslöv, men också kräva tillräcklig polisiär närvaro i vår kommun.

Moderaterna vill se ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter och utreda en statlig finansiering.Vi skall se till att den offentliga miljön i form av parker, gång- och cykelvägar mm upplevs som trygga miljöer med fungerande belysning. Vi skall också se till att gatubelysningen i våra tätorter är tillräcklig och att den fungerar, speciellt under den mörka årstiden.

Vi skall också arbeta för att gång- och cykelvägar är i gott skick så att inte kanter etc. upplevs som otillgängliga och svårframkomliga.

Moderaterna är positiva till zonförbud innebärande att personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Frågor rörande vägledning av barn och ungdomar mot en meningsfull utveckling skall ägnas stor uppmärksamhet.

Inga former av våld eller övergrepp skall accepteras utan alla medborgare har en självklar rätt att få känna trygghet och säkerhet utomhus.

Goda kommunikationer

Ett levande näringsliv behöver bra kommunikationer. Eslövs läge utmed södra stambanan ger goda möjligheter till resor och transporter utmed banans sträckning. Genom att Marieholmsbanan äntligen tagits i trafik igen har Eslövs kommun fått sin fjärde station.

Vi ska fortsätta påverka Skånetrafiken så att kommunikationen med buss till de orter som saknar spårförbindelse förbättras och att alla Öresundståg eller motsvarande stannar vid Eslövs C.

Om det beslutas att en ny stambana för höghastighetståg ska gå genom vår kommun och med maxhastighet 250 km/h så är vår uppfattning att den nya stambanan i så stor utsträckning som möjligt ska följa den nuvarande.

Vi skall arbeta för att det finns god tillgång på parkeringsplatser i tågstationernas närhet och i centrum.

Våra vägar måste underhållas och det är nödvändigt att Trafikverket tar sin del av ansvaret för vägnätet i Eslövs kommun. Vi ska arbeta för en ny rondell i korsningen Trehäradsvägen-Östra vägen.

Vi skall se till att det finns säkra cykelvägar inne i våra tätorter.

Vi skall även fortsätta utbyggnad av gång- och cykelvägar för att binda samman byarna med centralorten och med goda kollektivtrafiklägen.

Vi skall även arbeta för att alla större orter i kommunen ska ha kollektivtrafik där man kan åka direkt till och från centralorten Eslöv. Ersättningen till vägföreningar och vägsamfälligheter skall vara rimlig och justeras årligen.

Bra kommunikationer innefattar även mobiltelefon och bredband. Vi vill att minst 98% av invånarna år 2025 har möjlighet att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 1000 Mbit/s.

En ungdomlig kommun

Eslöv skall vara en ungdomsvänlig kommun. Satsningar på våra ungdomar är viktiga. Det är viktigt att resurserna når breda ungdomsgrupper. Kommunen skall samarbeta med föreningar och studieförbund m fl för att nå ut till fler ungdomar och i hela kommunen.

Genom en rik idrottskultur växer känslan av samhörighet och de aktiva kan lära sig mycket om den sociala delen av livet samtidigt som nödvändig motion fås.

Med ett ökat samarbete med föreningarna kan skolungdomar ges möjlighet att prova på olika former av idrott, förutom handboll, fotboll, pingis mm även ridning, golf, simning med flera.

I Eslövs kommun skall det finnas bostäder där unga människor kan skapa ett eget första boende.

Hela kommunen ska leva

Många vill bo i Eslövs kommun. Vi kan erbjuda miljöer som passar de flesta. Man kan bo på landet, i skogen, i ett mindre samhälle eller i staden.

Vi har goda kommunikationer utmed stambanan men mindre goda i öst – västlig riktning. För att den senare ska kunna få bättre underlag är det viktigt att plan- och tomtberedskap möjliggör en utveckling även i våra mindre orter. Det skall vara lätt för människor och företag att flytta hit. En grundförutsättning är att det finns kollektivtrafik i någon form som gör det möjligt att resa från våra mindre orter direkt till centralorten. Då möjliggörs en bibehållen och utvecklad service även utanför Eslövs tätort.

Vårt kommunägda bostadsbolag, EBO, skall fortsätta bidra till en ökad bostadsproduktion i byarna.

www.eslovsmoderaterna.se
www.facebook.com/eslovsmoderaterna/