Handlingsprogram för Kommunvalet 2022

Handlingsprogram 2022-2026

Samarbete

De senaste tre mandatperioderna har vi ingått i den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Det har bland annat inneburit ett ökat fokus på tillväxt och utveckling i positiv riktning. Hur ett framtida majoritetsamarbete kommer att se ut är till mycket stor del beroende av valresultatet 2022.

En stabil handlingskraftig majoritet är det bästa för kommunen.

Varsamhet med skattemedel

Politiker förvaltar skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att visa återhållsamhet. Vi moderater är försiktiga och sparsamma med andras pengar. På så sätt kan vi trygga ekonomin i den gemensamma välfärden. Vårt uppdrag är att se till att kommuninvånarna får den service de har rätt till och att det sker med effektivitet. Det innebär inte att all service måste skötas i egen regi. Vissa delar kan och bör upphandlas i konkurrens.

Vårt mål är en samordning av kommunens fastighetsförvaltning innefattande såväl kommunens som helägda bolags fastigheter i syfte att öka effektiviteten i vår förvaltning. Vi vill säkerställa att en ökad andel medel går till verksamhet i byggnaderna, än till att sköta om dem.

Utbildning & skola

I skolan läggs grunden för hela vår framtid.

Det är av största vikt att alla barn ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar lära sig grundläggande kunskaper som att läsa, skriva och räkna redan på lågstadiet. En läsgaranti ska finnas innebärande att alla barn skall kunna läsa när de lämnar årskurs ett. Det är också nödvändigt att alla elever når behörighet för vidare studier. Moderaterna vill därför införa skolplikt till 18 år för dem som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Moderna hjälpmedel som datorer, surf- eller läsplattor skall finnas i skolan.

Lovskolan och obligatorisk läxhjälp ska införas redan från lågstadiet.

Barn med särskilda behov ska redan i klass ett få adekvat stöd.

Vi vill erbjuda sommarskola inom ramen för feriearbete i åk 7-9.

Vi kommer att fortsätta arbeta med att göra det möjligt för alla våra elever att ta sig till Carl Engströmskolan.

Studiero och trygghet i skolan är av stor vikt. Stärk elevhälsan och lägg till psykisk hälsa i hälsosamtalen. Vi ser gärna nolltolerans mot mobiler i klassrummen samt satsning på undervisning med god lärartäthet och klasstorlekar som inte är för stora. För att behålla kvar duktiga lärare kommer vi att arbeta vidare med att göra Eslövs kommun till en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö både för lärare och elever.

Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen i kommunen är viktiga verksamheter för arbetskraftsförsörjningen. Vi kommer att arbeta för att vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som leder till jobb eller högre utbildning. Vi fortsätter att arbeta för ett bra samarbete med näringslivet.

Vård & omsorg för medborgarna

Varje människa är unik och har därmed varierande förutsättningar och behov. Servicen måste utformas efter den enskildes önskemål. Genom att LOV, lagen om valfrihet, införts kan den enskilde själv välja utförare inom hemtjänsten och personlig assistans. Denna möjlighet vill vi slå vakt om inom hemsjukvård, LSS och vård- och omsorgsboende. Olika boende skall ges möjlighet att profilera sig.

Vi har överlag god kvalitet på våra bostäder för äldre. Vi vill se att flera trygghetsboende byggs i Eslövs kommun, även biståndsbedömda trygghetsboenden.

Vi ser även ett behov av demensboende i Eslövs kommun.

Moderaterna vill göra det möjligt för privata vårdgivare att etablera sig i Eslövs kommun när behovet av platser ökar.

Våra äldre måste ges möjlighet att leva sina sista år tillsammans med den man levt större delen av sitt liv med om de så önskar.

Vi skall ge personalen inom äldreomsorgen kunskap och möjlighet att utveckla måltidsupplevelsen på våra äldreboenden.

Genom att tillvarata ny teknik utvecklas digitaliseringen inom äldreomsorgen och LSS och vi kan bidra till att öka äldres oberoende.

Trygghet & säkerhet för medborgarna

Många känner sig alltmer otrygga. Brottsligheten gör sig ständigt påmind. Vi skall fortsätta att samarbeta med näringsliv och allmänhet för att skydda våra gemensamma egendomar bland annat med värmekameror och annan teknik. Moderaterna anser att polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Vi skall fortsätta ha god kontakt och nära samarbete med polisen i Eslöv, men också kräva tillräcklig polisiär närvaro i hela vår kommun.

Moderaterna vill se ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter och utreda en statlig finansiering.

Vi skall se till att den offentliga miljön i form av parker, gång- och cykelvägar, upplevs som trygga miljöer med fungerande belysning. Vi skall också se till att gatubelysningen i våra tätorter är tillräckliga och att den fungerar, speciellt under den mörka årstiden.

Vi skall också arbeta för att gång- och cykelvägar är i gott skick så att inte kanter etc. upplevs som otillgängliga och svårframkomliga.

Moderaterna vill ge polisen kraftigt ökade möjligheter till hemlig avlyssning och kameraövervakning mot kriminella gäng.

Moderaterna vill införa en rad åtgärder mot gängkriminaliteten som t.ex. dubblerade straff för gängkriminella, kriminalisera deltagande i kriminella gäng och visitationszoner där polisen kan leta efter vapen och sprängmedel.

Inga former av våld eller övergrepp skall accepteras utan alla medborgare har en självklar rätt att få känna trygghet och säkerhet.

Arbete & sysselsättning

Arbete och sysselsättning är viktiga frågor för oss. Den som kan arbeta ska kunna få ett arbete och försörja sig på det.

Eslövs kommun skall vara en bra arbetsgivare som möjliggör för sin personal att kunna försörja sig på sin lön. Vi ska fortsätta erbjuda heltidstjänster till den som så önskar. Kommunen skall ha ett bra samarbete med andra myndigheter för att fler snabbare ska finna en meningsfull sysselsättning för att försörja sig. Vi moderater ser helst att Arbetsförmedlingen kompletteras med flera aktörer för en skarpare jobbförmedling.

EslövsModeraterna vill se skärpningar av aktivitetskravet för försörjningsstöd och införa en femdagarsregel, inom vilken man som bidragssökande behöver vara i en insats.

EslövsModeraterna vill att Eslövsbor utan arbete eller sysselsättning ska få rätt stöd så snabbt som möjligt.

Ha individanpassade insatser som leder till arbete eller sysselsättning.

Näringsliv & entreprenörskap

Eslöv skall präglas av ett levande näringsliv. Vårt geografiska läge kombinerat med tradition av mycket småföretagande ger stora möjligheter. Vi skall stödja och uppmuntra entreprenörskap och nyföretagande i kommunen.

Kommunens myndighetsutövning ska vara rättssäker och smidig för näringsidkarna.

Vi vill stärka kommunikationen mellan näringslivet och kommunen för att stärka näringslivsfrågorna.

Fokus på infrastruktur & boendeformer

Ett levande näringsliv behöver bra kommunikationer. Eslövs läge utmed södra stambanan ger goda möjligheter till resor och transporter utmed banans sträckning.
Vi ska fortsätta påverka Skånetrafiken så att kommunikationen med buss till de orter som saknar spårförbindelse förbättras och att alla Öresundståg eller motsvarande stannar vid Eslövs C.

Om det beslutas att en ny stambana för höghastighetståg ska gå genom vår kommun och med maxhastighet 250 km/h så är vår uppfattning att den nya stambanan i så stor utsträckning som möjligt ska följa den nuvarande. EslövsModeraterna säger nej till alla föreslagna dragningar av höghastighetsbanan av Trafikverket genom Eslövs kommun.

Vi skall arbeta för att det finns god tillgång på parkeringsplatser i tågstationernas närhet och i centrum. Genom att bygga parkeringshus i Eslövs tätort stärker vi parkeringsmöjligheterna i centrala Eslöv.

Vi skall se till att det blir en större variation av boende vid nyproduktion av bostäder, där villor och bostadsrätter prioriteras.

Våra vägar måste underhållas och det är nödvändigt att Trafikverket tar sin del av ansvaret för vägnätet i Eslövs kommun. Vi ska arbeta för en ny rondell i korsningen Trehäradsvägen-Östra vägen samt utfarten från Skarhult till väg 113.

Vi skall fortsätta arbetet med säkra cykelvägar inne i våra tätorter.

Vi skall även fortsätta utbyggnad av gång- och cykelvägar för att binda samman byarna och med centralorten och med kollektivtrafiklägen.

Vi skall även arbeta för att alla byar i kommunen ska ha kollektivtrafik där man kan åka till och från centralorten Eslöv. Ersättningen till vägföreningar och vägsamfälligheter skall vara rimlig och justeras årligen.

Bra kommunikationer innefattar även mobiltelefon och bredband. Vi vill att alla invånarna år 2025 har möjlighet till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 1000 Mbit/s. Bredbandsutbyggnaden behöver utökas på landsbygden så att alla ges möjlighet till digitaliseringen.

Eslöv är mer än staden

Många vill bo i byarna och landsbygden. Vi vill erbjuda miljöer som passar de flesta. Man ska kunna bo på landet, i skogen eller i ett mindre samhälle.

Vi har goda kommunikationer utmed stambanan, goda bussförbindelser ut till byarna men mindre goda i öst- västlig riktning. För att möjliggöra bussförbindelserna är det viktigt att det sker en utveckling i våra mindre orter. Det skall vara lätt för människor och företag att flytta hit. En grundförutsättning är att det finns kollektivtrafik i någon form som gör det möjligt att resa från våra mindre orter direkt till centralorten. Då möjliggörs en bibehållen och utvecklad service även utanför Eslövs tätort.

Vårt kommunägda bostadsbolag, EBO, skall fortsätta bidra till en ökad bostadsproduktion i byarna.

Natur & miljö

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som nu lever och vistas i Eslöv utan också för kommande generationer. Att vi på många sätt har en bra miljö idag är ingen garanti för att det kommer att fortsätta att vara så i framtiden om vi inte aktivt agerar för en hållbar utveckling.

Eslövs kommun ligger mitt på gränsen mellan den allra bästa åkermarken och den som är något sämre. Det är inte hållbart att fortsätta rulla ut villamattor på den bästa jorden. Vi kommer att behöva den för livsmedels och energiproduktion i framtiden.

Vi vill fortsätta uppmuntra ny effektiv och energisnål teknik i samband med byggande. Ett eller flera parkeringshus ska byggas i centrum. Bilägaren betalar för sin centrala parkering genom den avgift som har införts. Avgiften syftar främst till att styra parkeringen så rätt bil hamnar på rätt plats.

En fortsatt utveckling av miljövänlig energiproduktion kombinerat med energisparåtgärder är nödvändig för en utveckling mot ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Kommunens egna fordon skall så långt som möjligt köras på miljövänliga bränsleslag som biogas, rapsdiesel och el.

Det skall vara enkelt för den enskilde att bli mer miljövänlig. Förenklad bygglovshantering för solceller är ett exempel på en bra åtgärd som införts i Eslövs kommun. Vi vill utöka antalet laddningsställen för elbilar i hela Eslövs kommun.

Vi bör kunna ge större byggrätt för miljöhus eftersom mer isolering ger större hus om man inte ska tvingas minska boytan inomhus.

Eslövs Allmänning och Abullahagen samt Bosarps jär är exempel på oaser som måste säkras åt eftervärlden.

Kultur och föreningsliv

Moderaterna vill stimulera och uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt fysiskt liv. Det finns många duktiga föreningar i kommunen. Dessa skall ges möjlighet att erbjuda ungdomar en meningsfull och berikande fritid. Vi vill gärna samarbeta med föreningar som bedriver nattvandrarverksamhet i kommunen.

Våra duktiga elitsatsande klubbar skall ges goda förutsättningar att fortsätta bedriva sina framgångsrika verksamheter.

Många av kommunens föreningar ska ha möjlighet att få bidrag för att själva sköta ”sina” anläggningar.

Det finns ett särskilt politiskt ansvar att tillse att den skattefinansierade kulturen bidrar till integration och jämställdhet.

Kulturskolan ger en bra grund för många barn och ungdomar som vill få möjlighet att utöva olika kulturaktiviteter. Det är viktigt att utbudet är anpassat till efterfrågan både innehållsmässigt och storleksmässigt. Vi vill gärna se ett större samarbete mellan grundskolan, kulturskolan och föreningslivet.

Förenings- och kulturliv ska ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och utveckling.

God dialog med medborgarna

En god dialog är ett viktigt arbetsredskap för kommunens utveckling och beslutsfattande. De förtroendevalda är allmänhetens företrädare. Moderaterna i Eslöv består av många personer med olika bakgrund. Vi får goda idéer, tankar och uppslag förmedlade via vanliga vardagliga samtal. Våra företrädare är inte enbart synliga i debatterna utan är också ute och lyssnar på våra medborgare i hela vår kommun.

För oss är dialog och medborgarkontakter viktiga hela tiden och inte enbart under valåret. Moderaterna är aktiva genom öppna gruppmöten, torgmöten och andra träffar. Vi vill möta våra väljare där de verkar och är engagerade. Det innebär att vi är beredda till dialog om frågor som berör och som inte nödvändigtvis måste upplevas som politiska. Vi är intresserade, engagerade, lyhörda och respekterande!

Dessa möten är viktiga för oss och vår politik.