Nytt uppdrag?

I samband med val får medlemmar nya eller förnyade uppdrag. För de som inte haft politiska uppdrag tidigare, eller de som byter till annat uppdrag, kan det medföra lite frågor. Denna sida är ägnad åt att försöka besvara de vanligaste grundläggande frågorna.

Kommunfullmäktiges ledamöter väljes utifrån de namn som finns på valsedeln och i den ordningen de står. Valresultatet granskas och fastställs av Länsstyrelsen.

Det är i första hand de personer som finns på den lokala valsedeln som väljs till kommunala uppdrag.

Partiets Kandidatförsäkran skall vara genomläst, förstådd och undertecknad. Se Kandidatförsäkran här (PDF).

Föreningens styrelse kan, givet särskilda omständigheter, överväga att föreslå Valberedningen annan medlem till ett uppdrag, dock inte för Kommunfullmäktige.

För vissa uppdrag finns det krav att man är invald i Kommunfullmäktige.

De vanligaste uppdragen är som ledamot eller ersättare i kommunens nämnder och styrelser, “organ”. Till det kommer även representation i vissa kommunägda bolag samt stiftelser. Det finns nämndemän och representation i andra organ, som Hemvärnet.

En lista på de flesta uppdrag och organ finns här. Dock inte Hemvärnet, typiskt nog.

När du blivit utsedd är det lämpligt att du tar reda på vad ditt uppdrag innebär, vad det handlar om och hur mycket tid som kan krävas. Vi har fått besked om vilka uppdrag du finner intressanta och försökt infria dina önskemål om möjligt.

De allra flesta uppdrag medför möten minst en gång i månaden (utöver föreningens egna möten) . Det sker ofta, men inte bara, på kvällstid.

Kommunens hemsida finns information om de flesta olika nämnderna och styrelserna och du bör läsa in dig på det organ du blivit vald till.

Man bör man ha med sig att närvaro noteras och utgör en del av underlaget inför eventuella framtida uppdrag. Därmed kan det tyckas att det ligger i ens eget intresse att ha hög närvaro och engagemang i de uppdrag man är utsedd till.

OSA gäller alltid i dessa sammanhang. Får du en kallelse skall du svara om du har förhinder.

Har du utmaningar med närvaro bör du snarast kontakta andra moderata ledamöter i din nämnd, eller Styrelsen.

Behöver du ytterligare information eller har andra frågor bör du i första hand kontakta andra moderata ledamöter i samma organ, i vad mån de finns, eller föreningens styrelse.

Nämnder har nämndsekreterare som kan och ska bistå med grundläggande praktisk information.

1:a upplagan. Ändringar kan komma att ske.